Vores pædagogiske udgangspunkt

Børn er forskellige, men ligeværdige.

 • Barnet er som udgangspunkt nysgerrigt og har en naturlig vilje til at udvikle sig og udforske sin omverden.
 • Barnet er som udgangspunkt socialt, vil gerne samarbejde og være en del af et fællesskab.
 • Barnets selvværd er afhængigt af de oplevelser og erfaringer barnet får gennem kroppen - enkeltvis og i samspil med andre.
 • Barnets selvværd danner udgangspunkt for barnets åbenhed for omverdenen og dets mulighed for læring gennem nye oplevelser. Det er de voksnes ansvar at møde barnet med en anerkendende tilgang og understøtte barnet i dets udvikling på alle områder.


Vores ordensregler

Sølystskolens ordensregler tager udgangspunkt i værdierne:

 • Troværdighed
 • Respekt
 • Engagement

Det betyder, at vi på Sølystskolen:

 • Vil hinanden det godt
 • Behandler hinanden ligeværdigt
 • Passer på os selv, hinanden og skolen
 • Respekterer hinandens forskelligheder, roller og funktioner
 • Møder hinanden og vores opgaver konstruktivt

Vi sørger for at følge op på vores ordensregler med tiltag, der indgår i skoleårets planlægning.

 

Antimobbestrategi

Sølystskolens daglige opgaveløsning

Sølystskolens daglige virke i forhold til opgaven med at skabe trivsel og derved skabe en skole uden mobberi bygger på folkeskolens formål, som det er udtrykt i Folkeskoleovens §1 stk 3:

Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Sølystskolen har derfor vedtaget ordensregler, værdiordensregler og principper for fremme af elevtrivsel. Disse regler og principper er beskrevet i dokumenter, som vi forstår som Sølystskolens antimobbestrategi.

Hvis vi ved observationer, trivselsundersøgelser, elev- eller forældrehenvendelser ser beskrivelser, der viser, at der eventuelt er tale om mobning, iværksættes straks et udredningsarbejde. Hvis dette arbejde viser, at der er tale om mobning iværksættes en handlingsplan efter nedenstående retningslinjer.

Krav til handlingsplan

Sølystskolens ledelse træffer straks foranstaltninger, hvis det skønnes, at det her og nu er nødvendigt at gribe ind over for de konstaterede problemer.

Sølystskolens ledelse udarbejder i samarbejde med relevante parter inden for 10 arbejdsdage en handlingsplan, hvoraf det fremgår, med hvilke foranstaltninger problemerne forventes at kunne bringes til ophør.

Vi informerer berørte elever og forældre herom snarest muligt.